Грундвиг во Република Македонија во 2012

Грундвиг во 2012 година во Република Македонија

Грундвиг во 2013 година во Република Македонија

 

Акција

Рок за пријавување

Рок на завршување

Обука на работно место

16 јануари 2013
(курсеви кои започнуваат од 01 мај 2013)

Сите активности треба да започнат најдоцна до 30 април 2014 година

30април 2013
(курсеви кои започнуваат од 01септември 2012)

17септември 2013
(курсеви кои започнуваат од  01 јануари 2013)

Посети и размени

Единствен рок за цела година, најдоцна до 30 ноември 2013. Апликациите треба да се поднесат минимум 8 недели пред соодветниот настан за кој се аплицира.

Подготвителни посети

Отворен најдоцна до 31јануари 2013.