1.1 Младински размени

Цели
    Младинската размена овозможува на една или повеќе групи на млади луѓе да бидат примени од друга група во друга земја, за да заедно учествуваат во заедничка програма на активности. Овие проекти вклучуваат активно учество на младите луѓе, и се подготвени за да може да им помогнат да откриваат и да станат свесни за различната општествена и културолошка реалност, да учат едни од други, и да го зајакнат чувството да се биде европски граѓанин.

Што е Младинска размена?
    Младиснки размени е проект преку кој се спојуваат млади луѓе од две или повеќе земји, со што им се дава можност да дискутираат и да се соочуваат со различни теми, а притоа да учат едни од други за своите земји и култури. Младински размени се заснова на транснационално партнерство помеѓу два или повеќе промотери од различни земји.

    Според бројот на вклучените држави, Младинската размена може да биде билатерална, трилатерална или мултилатерална.
    Билатералната Младинска размена е оправдана особено кога промоторите се на својот прв Европски проект или кога учесниците се мала група или локална група без искуство на Европско ниво.

Проектот за младински размени има три фази: 

 • Планирање и подготовка
 • Спроведување на активноста
 • Евалуација (вклучително и разлислувања за можни последователни активности). 

Неформалните принципи и практики за учење се одразуваат во текот на проектот. 

Што не претставува младински размени? 

Особено следниве активности НЕ се подобни за грант во рамките на младински размени: 

 •  академски студиски патувања
 •  активности за размена кои имаат за цел остварување на финансиска добивка
 •  активности за размена кои може да се класифицираат како туристички
 •  фестивали
 •  патување за користење на одмор
 •  јазични курсеви
 •  тури за претстави
 •  размена на училишни класови
 •  спортски натпревари
 •  статутарен состанок на организации
 •  политички собири
 •  работни кампови