Информации за активностите на младите луѓе и оние кои се активни во младинската работа како и младинските организации

Напомена:
Оваа подакција не е отворена за апликантите од Република Македонија 

Повеќе информации на следниот линк:   
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc90_en.htm