Контакти

Снежана Манчева 

Раководител на сектор Младински Активности,
Координатор на програмата Млади во акција

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

Порта Буњаковец А2-1

MK - 1000 Скопје

Тел+ 389 2 3103 736

Факс: +389 2 3 119 751
e- mail: snezana.manceva@na.org.mk

 

Горан Ѓорѓев

Раководител на одделение Млади во Европа и Европски волонтерски сервис

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

Порта Буњаковец А2-1

MK - 1000 Скопје

Тел:+ 389 2 3103 746

Факс: +389 2 3 119 751
e- mail: goran.gjorgjev@na.org.mk

 

Јовица Митевски

Раководител на одделение Обука и вмрежување, Еуродеск и Јутпас

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

Порта Буњаковец А2-1

MK - 1000 Скопје

Тел: + 389 2 3103 736

Факс: +389 2 3 119 751
e- mail: jovica.mitevski@na.org.mk