Линкови до европски портал

http://ec.europa.eu - Европска Комисија

http://eacea.ec.europa.eu - Извршна агенција за образование и култура