Обука на работно место

Активноста им овозможува на наставниците и едукаторите во образованието за возрасни да посетат одреден структуриран курс во друга ЕУ земја.

Теми:

  • Содржина и настава во образованието за возрасни
  • Пристапност на образовните можности за возрасните, особено маргинализираните социјални групи
  • Управување со образованието за возрасни на локално и национално ниво, администрација, обезбедување квалитет, развивање на шеми базирани на заедниците итн
  • Системски/структурни аспекти на образованието за возрасни. 

Учесниците можат да развијат практични вештини на настава, советување, и/или управување. Курсевите треба да имаат силно изразена ЕУ димензија и да се поврзани за професионалните активности на апликантот. Можна листа на потенцијални курсеви тука: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ (листата не е од ексклузивен карактер).

Времетраењето на активноста е од 5 работни дена до 6 недели. Националната Агенција може да понуди поддршка во наоѓањето и изборот на соодветен курс. 

Оваа активност е децентрализирана. Апликациите и придружните документи се поднесуваат до Националната Агенција.