Вработени

Дарко Димитров
Директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност
darko.dimitrov@na.org.mk
Катерина Станкоска
Раководител на Сектор за правно и хоризонтално работење
katerina.stankoska@na.org.mk
Снежана Манчева
Раководител на Сектор Младински активности
snezana.manceva@na.org.mk
Гоце Величковски
 Раководител на Сектор за Трансверзални активности
goce.velichkovski@na.org.mk
 Сектор за Терцијално образование
Лулеса Илјази
 Раководител на Сектор за стручно образование и обука
lulesa.iljazi@na.org.mk
 Сектор за финансиски прашања